គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

រយៈពេល អត្រាការប្រាក់ (សម្រាប់បុគ្គល) អត្រាការប្រាក់ (សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន)
ដុល្លារអាមេរិក រៀល ដុល្លារអាមេរិក រៀល
១ ខែ ១.៥០ % ៣.០០ % ១.៥០ % ៣.០០ %
២ ខែ ១.៨០ % ៣.៧០ % ១.៨០ % ៣.៧០ %
៣ ខែ ២.៨៥ % ៤.២៥ % ២.៨៥ % ៤.២៥ %
៦ ខែ ៤.០០ % ៥.២៥ % ៤.០០ % ៥.២៥ %
៩ ខែ ៤.៥០ % ៥.៧៥ % ៤.៥០ % ៥.៧៥ %
១២ ខែ ៦.២៥ % ៦.៧៥ % ៦.២៥ % ៦.៧៥ %
២៤ ខែ អាចចរចាបាន ៧.២៥ % អាចចរចាបាន ៧.២៥ %
៣៦ ខែ អាចចរចាបាន ៧.៥០ % អាចចរចាបាន ៧.៥០ %

កំណត់សម្គាល់៖

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ