រូបសញ្ញា - ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក


គំនូសសញ្ញា អក្សរ (4C) បង្កើតទម្រង់ជាផ្នែកមួយនៃ រូបសញ្ញារបស់ ក្រុមហ៊ុន ឈីហ្វ និង តំណាងឲ្យ ខ្លឹមសារនៃ វប្បធម៌ការងារ ដែលបានបង្កើតឡើងអស់រយៈពេលជាយូរលង់ណាស់មកហើយ ធ្វើឲ្យកាន់តែមានជំនឿ និងបទពិសោធន៍ដ៏សម្បូរបែប។ ទ្រង់ទ្រាយសំខាន់នៅចំកណ្តាលនៃអក្សរ "4C" ជានិមិត្តសញ្ញាបង្ហាញនូវ ការបើកទ្វារ “ឆ្ពោះទៅរកមាគ៌ានៃទ្រព្យសម្បត្តិ”។

គំនូសសញ្ញា អក្សរ (4C) សំដៅទៅលើ៖

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ