ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត

ឆ្នាំ ផលិត

អាចទទួលយកបាន សម្រាប់រថយន្ត ទាំងអស់

ចំនួនទឹក ប្រាក់កម្ចី អតិបរមា

រហូតដល់ USD$50,000.00

ទំហំឥណទានធៀបនិងវត្ថុបញ្ចាំ

៥៥% លើតំលៃរថយន្តដែលទិញ

អ្នកធានា

ភាគីទីបីជាអ្នកធានា និង/ឬ គ្មាន

អត្រាការប្រាក់

១៤% ក្នុង ១ឆ្នាំ (ចរចារបាន)

សេវារដ្ឋបាល

១% នៃចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចី ដែលត្រូវបានកាត់នៅពេលទទួលបានទឹកប្រាក់នៃប្រាក់កម្ចី

សេវាមេធាវី

USD$50

តម្លៃចុះបញ្ចើ

ក្រសួងដឹកជញ្ជូន និង ការចុះបញ្ចើលេខរថយន្តជាបន្ទុកអតិថិជន។

រយះពេលសង

រហូតដល់ទៅ 60 ខែ (5 ឆ្នាំ)

ការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចី មុនកាលកំណត់ (ទាំងអស់ និង ជាផ្នែក)

លើកលែង (គ្មាន ការពិន័យ)

លក្ខខណ្ឌក្នុងការអនុវត្តន៍

  • សំរាប់លក្ខខ័ណ្ឌដែលអនុវត្តន៍។
  • ធនាគារនេះបានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន ខាងលើដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ