គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់


រយៈពេល អត្រាការប្រាក់ (សម្រាប់បុគ្គល) អត្រាការប្រាក់ (សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន)
ដុល្លារអាមេរិក រៀល ដុល្លារអាមេរិក រៀល
១ ខែ ១.៥០ % ៣.០០ % ១.៥០ % ៣.០០ %
២ ខែ ១.៨០ % ៣.៧០ % ១.៨០ % ៣.៧០ %
៣ ខែ ២.៥០ % ៤.០០ % ២.៥០ % ៤.០០ %
៦ ខែ ៣.៩០ % ៥.០០ % ៣.៩០ % ៥.០០ %
៩ ខែ ៤.២៥ % ៥.៥០ % ៤.២៥ % ៥.៥០ %
១២ ខែ ៥.៧៥ % ៦.៥០ % ៥.៧៥ % ៦.៥០ %
២៤ ខែ អាចចរចាបាន ៧.០០ % អាចចរចាបាន ៧.០០ %
៣៦ ខែ អាចចរចាបាន ៧.២៥ % អាចចរចាបាន ៧.២៥ %

កំណត់សម្គាល់៖

  • សម្រាប់ការដកសាច់ប្រាក់មុនពេលកំណត់ (អត្រាការប្រាក់ត្រូវគណនាជូនតាមអត្រាការប្រាក់បញ្ញើសំចៃ)។
  • អត្រាការប្រាក់ ត្រូវបានផ្តល់ និងទូទាត់ជូនអតិថិជននៅចុងកាលកំណត់។
  • ចំពោះគណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ និងគណនីប្រាក់បញ្ញើសន្សំថេរ ៖ ពន្ធកាត់ទុក ៦% និង ១៤% ត្រូវបានកំណត់លើការប្រាក់ដែលទទួលបាន សំរាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា និង ជនបរទេស ហើយពន្ធកាត់ទុកនេះ ត្រូវបង់ដោយអតិថិជន។