គណនីសន្សំពិសេស

យើងខ្ញុំបានបន្ថែមនូវលក្ខណៈគណនីសន្សំ ដែលហៅថា “គណនីសន្សំពិសេស” ដែលរួមជាមួយនឹងការកម្រិតនៃអត្រាការប្រាក់ និងតម្លៃ។ អតិថិជន ឬអ្នកកាន់កាប់គណនីរបស់ធនាគារឈីហ្វ អាចរីករាយនឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងមុនដូចក្នុងតារាងខាងក្រោម យោងទៅតាម កម្រិតនៃអត្រាការប្រាក់នីមួយៗ។ផលិតផលនេះបានប្រកាស់អោយប្រើប្រាស់ ចាប់ពីថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២, និងអត្រាការប្រាក់នឹងត្រូវបានគិតគូតាមតុល្យភាពប្រចាំថ្ងៃ។

គណនីសន្សំពិសេស

ការពិពណ៌នា សម្រាប់បុគ្គល សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ (ធនាគារ, គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ, គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ, ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង…)
ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមាសម្រាប់បើកគណនីដំបូង 5,000.00 ដុល្លារ 10,000.00 ដុល្លារ 50,000.00 ដុល្លារ
សមតុល្យអប្បបរមាក្នុងគណនី 2,000.00 ដុល្លារ 5,000.00 ដុល្លារ 50,000.00 ដុល្លារ
ការពិន័យសម្រាប់មិនមានសមតុល្យអប្បបរមា មិនគិតកម្រៃគ្រាន់តែតម្រូវអោយបំពេញសមតុល្យអប្បបរមាក្នុងគណនី
កម្រិតអត្រាការប្រាក់ ≤ 5,000ដុល្លារ – 0.75% ប្រចាំឆ្នាំ ≤ 10,000ដុល្លារ – 1.00% ប្រចាំឆ្នាំ ≤ 150,000ដុល្លារ – 1.25% ប្រចាំឆ្នាំ > 150,000ដុល្លារ – 1.75% ប្រចាំឆ្នាំ ≤ 10,000ដុល្លារ – 0.75% ប្រចាំឆ្នាំ ≤ 50,000ដុល្លារ – 1.00% ប្រចាំឆ្នាំ ≤ 250,000ដុល្លារ – 1.25% ប្រចាំឆ្នាំ > 250,000ដុល្លារ – 1.75% ប្រចាំឆ្នាំ ≤ 50,000ដុល្លារ – 0.25% ប្រចាំឆ្នាំ ≤ 500,000ដុល្លារ – 0.50% ប្រចាំឆ្នាំ ≤ 1លានដុល្លារ – 1.00% ប្រចាំឆ្នាំ > 1លានដុល្លារ – 1.25% ប្រចាំឆ្នាំ
រយៈពេលនៃការទូទាត់ការប្រាក់ រៀងរាល់ចុងខែ
ប្រាក់ឈ្នួលលំហែទាំ មិនមាន
ប្រាក់ឈ្នួលពីការដកប្រាក់/CSS ឥតគិតថ្លៃ
សៀវភៅធនាគារ/សៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រ តាមសំណើរអតិថិជន
ប្រាក់ឈ្នួលគណនីមិនដំណើរការ មិនមាន
ប្រាក់ឈ្នួលបិទគណនីមុនកាលកំណត់ មិនមាន

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ