ឥណទានទិញម៉ូតូ - ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក

ឆ្នាំ ផលិត

អាចទទួលយកបាន សម្រាប់រថយន្ត ទាំងអស់

ចំនួនទឹក ប្រាក់កម្ចី អតិបរមា

រហូតដល់ USD$50,000.00

ទំហំឥណទានធៀបនិងវត្ថុបញ្ចាំ

៥៥% លើតំលៃរថយន្តដែលទិញ

អ្នកធានា

ភាគីទីបីជាអ្នកធានា និង/ឬ គ្មាន

អត្រាការប្រាក់

១៤% ក្នុង ១ឆ្នាំ (ចរចារបាន)

សេវារដ្ឋបាល

១% នៃចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចី ដែលត្រូវបានកាត់នៅពេលទទួលបានទឹកប្រាក់នៃប្រាក់កម្ចី

សេវាមេធាវី

USD$50

តម្លៃចុះបញ្ចើ

ក្រសួងដឹកជញ្ជូន និង ការចុះបញ្ចើលេខរថយន្តជាបន្ទុកអតិថិជន។

រយះពេលសង

រហូតដល់ទៅ 60 ខែ (5 ឆ្នាំ)

ការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចី មុនកាលកំណត់ (ទាំងអស់ និង ជាផ្នែក)

លើកលែង (គ្មាន ការពិន័យ)

លក្ខខណ្ឌតម្រូវចំពោះអ្នកស្មើសុំខ្ចីប្រាក់
 • មានអាយុ (អាយុ 20 - អាយុ 50 ឆ្នាំ)
 • ការមាន ប្រវត្ដិខ្ចី កេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងឥរិយាបថល្អ។
 • មានទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍ ក្នុងទីក្រុង ឬខេត្ត
 • ស្ថេរភាពការងារ ឬ មុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន
 • ប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់ និងគ្រប់គ្រាន់
 • តម្រូវអោយមានបណ្ណបើកបរ
 • លទ្ធភាពសងបំណុល ≥ ២ ដង
ឯកសារ ដែលត្រូវការ
 • ពាក្យស្នើសុំ
 • ចម្លង នៃអត្តសញ្ញាណបណ្ណរបស់អ្នកស្នើសុំ
 • ចម្លង នៃសៀវភៅគ្រួសារ និង របស់អ្នកស្នើសុំ (អ្នកធានា)
 • ចម្លង បណ្ណបើកបររថយន្ត
 • ចម្លង កិច្ចសន្យាការងារ និងឯកសារយោងដើម ពីនិយោជក ដែលបានបោះត្រា ចុះហត្ថលេខាដោយ បុគ្គលដែលមានសមត្តកិច្ច
 • វិញ្ញាបនបត្រប្រាក់ខែ សម្រាប់រយៈពេល 6ខែ ចុងក្រោយ ដោយមានបោះត្រា និងចុះហត្ថលេខាដោយ បុគ្គលដែលមានសមត្តកិច្ច
 • ឯកសារមួយដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោម ត្រូវបញ្ជាក់លំនៅដ្ឋានអចិន្រ្តៃយ៍
  • ចម្លង នៃប្លង់ដីលំនៅដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកស្នើសុំ ឫរបស់ អ្នកធានា ប្រសិនបើ ឥណទានត្រូវបានធានាដោយភាគីទី ៣
  • លិខិតចម្លងច្បាប់ដើម ពី សង្កាត់ បញ្ជាក់ លំនៅដ្ឋាន បច្ចុប្បន្ន
 • របាយការណ៍គណនេយ្យ របស់ធនាគារ (សម្រាប់រយៈពេល 6 ខែ ចុងក្រោយ) ប្រសិនបើមាន ប្លង់ ទន់ ឬ រឹង (ប្រសិនបើ ប្រាក់កម្ចីនេះ ត្រូវបានធានាដោយវត្ថុបញ្ចាំ អចលនទ្រព្យ)

លក្ខខណ្ឌក្នុងការអនុវត្តន៍

 • សំរាប់លក្ខខ័ណ្ឌដែលអនុវត្តន៍។
 • ធនាគារនេះបានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន ខាងលើដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ