ឥណទានជំនួញខ្នាតតូច និង មធ្យម

លក្ខខណ្ឌក្នុងការអនុវត្តន៍

  • សំរាប់លក្ខខ័ណ្ឌដែលអនុវត្តន៍។
  • ធនាគារនេះបានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន ខាងលើដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ