លិខិតធានាលើការដឹកជញ្ជូន

លិខិតធានាលើការដឹកជញ្ជូនត្រូវបានផ្តល់ដោយធនាគារចំពោះម្ចាស់ទំនិញ ឬអ្នកគ្រប់គ្រងកប៉ាល់ ដូច្នេះទំនិញអាចដកឲ្យអ្នកទទួលទំនិញបាន ដោយពុំចាំបាច់បង្ហាញឯកសារទំនិញច្បាប់ដើម។ លិខិតនេះអាចជួយអ្នកនាំចូល ជៀសផុតពីការចំណាយលើការស្តុកទំនិញចោលនៅឯកំពង់ផែ និងការចំណាយពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត បើមិនដូច្នោះទេទំនិញនឹងត្រូវបានរក្សាទុក ប្រសិនបើការដឹកជញ្ជូនទំនិញនោះមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ ដោយសារតែឯកសារទំនិញនោះបញ្ជូនមកយឺត។

កម្រៃលើលិខិតធានាលើការដឹកជញ្ជូន
១. កម្រៃលើការចេញលិខិតធានា ៥០ដុល្លារអាមេរិក
២. កម្រៃលើការទារសំណង (Claim) ៥០ដុល្លារអាមេរិក
៣. កម្រៃលើការទុកឯកសារ (Handling Fee) មិនមាន
៤. កម្រៃលើការកែប្រែ (Amendment) ៥០ដុល្លារអាមេរិក

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ