គណនីក្រៅប្រទេស

ការបើកគណនី

លោក/លោកស្រី អាចបើកគណនីពីក្រៅប្រទេសជាមួយធនាគារ ជាឯកត្តជន ឬរួមគណនីជាមួយអ្នកផ្សេងទៀត ហើយគណនីនេះអាចជាគណនីបញ្ញើសន្សំ គណនីចរន្ត គណនីមានកាលកំណត់ ឬគណនីណាមួយ ក្នុងចំណោមគណនីទាំងឡាយដែលធនាគារបាននឹងកំពុងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ។

Offshore Form PDF

សេវាធនាគារតាមរយៈ E-MAIL

សេវាបញ្ជាតាមរយៈ E-mail អនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកដែលជាម្ចាស់គណនីអាចផ្ញើ E-mail មកកាន់ធនាគារឈីហ្វ ដើម្បីស្នើសុំធ្វើប្រតិបត្តិការគណនីពីចម្ងាយ ដូចជា៖ ការផ្ទេរប្រាក់, ការទូទាត់, ការដកប្រាក់ចេញពីគណនី ឬប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀត តាមគោលបំណងរបស់ម្ចាស់គណនី បានយ៉ាងងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស។

លក្ខណៈពិសេសរបស់សេវាកម្ម

សេវាកម្មនេះអនុញ្ញាតអោយលោកអ្នក អាចស្នើសុំធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយធនាគារឈីហ្វដូចខាងក្រោម៖

កម្រៃសេវា

របៀបប្រើប្រាស់

លោកអ្នកត្រូវបំពេញពាការស្នើសុំធ្វើមោឃភាព ដោយបញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់លាស់នូវ ឈ្មោះគណនី លេខគណនី លេខប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនឬលិខិតឆ្លងដែន និងអាសយដ្ឋានE-mail។ បន្ទាប់មកលោកអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដូចខាងក្រោម៖

សូមចុចទីនេះ ដើម្បីទស្សនាគំរូ E-mail។

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ