សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស

សេវាផ្ទេរប្រាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេស

សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំ ផ្តល់ជូននូវការផ្ទេរប្រាក់ដែលមានភាពងាយស្រួល រហ័ស និងសុវត្ថិភាព ទៅកាន់ប្រទេសជាច្រីនទូរទាំងពិភពលោកតាមរយៈប្រព័ន្ធ SWIFT ដែលមានសុវត្ថិភាព និងទំនុកចិត្តខ្ពស់ជូនដល់អ្នកទទួលប្រាក់។

ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា SWIFT នេះ ទឹកប្រាក់របស់លោកអ្នក នឹងត្រូវបានផ្ទេរចូលក្នុងគណនីអ្នកទទួលដោយផ្ទាល់ យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាពបំផុត។

ប្រភេទ រូបិយប័ណ្ណ ថ្លៃសេវា ថ្លៃបណ្តាញ សេវាកែសម្រួល
សេវាផ្ទេរប្រាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេស ដុល្លា 0.15% or min. 20ដុល្លា 15ដុល្លា 30ដុល្លា

ទម្រង់បែបបទ

ដើម្បីផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលជូនដល់អតិថិជន ខាងក្រោមគឺជាទម្រង់បែបបទផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសដែលលោកអ្នកអាចទាញយកបាន បន្ទាប់មកធ្វើការបោះពុម្ភ ហើយបំពេញនូវព័ត៌មានចាំបាច់ និងយកមកកាន់សាខាធនាគារ ឈីហ្វ ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់តាមបញ្ជររបស់ធនាគារយើងខ្ញុំ។

Application Forms. pdf


សេវាផ្ទេរប្រាក់ចូលពីក្រៅប្រទេស

Our International Inward Remittance offers a quick transfer of money transfer from oversea globally through SWIFT network of our correspondent banks.

ដុល្លា រូបិយប័ណ្ណ ថ្លៃសេវា ថ្លៃបណ្តាញ
សេវាផ្ទេរប្រាក់ចូលពីក្រៅប្រទេស ដុល្លា 0.05% or min. 5ដុល្លា មិនមាន

ការណែនាំអំពីការផ្ទេរប្រាក់ចូលពីក្រៅប្រទេស

អតិថិជនចាំបាច់ត្រូវមានគណនីនៅជាមួយធនាគារឈីហ្វ ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ចូលពីក្រៅប្រទេសនេះ។ សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ចូល លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតទៅឲ្យអ្នកផ្ទេរដូចខាងក្រោម៖

Field Details Description
56A Intermediary Bank

CITI BANK NA.
New York, U.S.A

Swift Code: CITIUS33

57A Beneficiary Bank

MAYBANK (CAMBODIA) PLC
Phnom Penh, Cambodia.

Swift Code: MBBEKHPP

59 Beneficiary Customer’s Name & Address

CHIEF (CAMBODIA) COMMERCIAL BANK PLC

Account Number: 000180200071707
Address: C-01, St.R11 corner St.70, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.

70 Purpose of Payment
72 Sender to Receiver Information

For account of:
[Customer’s account name in CHIEF Bank: ................]
[Customer’s account number in CHIEF Bank: .............]

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ