គណនីប្រាក់បញ្ញើសន្សំថេរ


រយៈពេល អត្រាការប្រាក់ (សម្រាប់បុគ្គល) អត្រាការប្រាក់ (សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន)
ដុល្លារអាមេរិក រៀល ដុល្លារអាមេរិក រៀល
១២ ខែ ៥.៥០ % ៥.៧៥ % ៥.៥០ % ៥.៧៥ %
២៤ ខែ អាចចរចាបាន ៦.២៥ % អាចចរចាបាន ៦.២៥ %
៣៦ ខែ អាចចរចាបាន ៦.៥០ % អាចចរចាបាន ៦.៥០ %

កំណត់សម្គាល់៖

  • ចំពោះគណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ និងគណនីប្រាក់បញ្ញើសន្សំថេរ ៖ ពន្ធកាត់ទុក ៦% និង ១៤% ត្រូវបានកំណត់លើការប្រាក់ដែលទទួលបាន សំរាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា និង ជនបរទេស ហើយពន្ធកាត់ទុកនេះ ត្រូវបង់ដោយអតិថិជន។
  • ធនាគាររក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែអត្រាការប្រាក់គ្រប់ពេលវេលាដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងមុន។