គណនីកុមារ

អត្ថប្រយោជន៍៖

ការយកចិត្តទុកដាក់ពីធនាគារ។
ផ្តល់ឱកាសឱ្យកុមារយល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការសន្សំប្រាក់និងបង្រៀនពួកគេនូវចំណេះដឹង ជាមូលដ្ឋាននៃការទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ។
សុវត្ថិភាពនិងតម្លាភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់។
ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។

ប្រភេទ អត្រាការប្រាក់
ដុល្លារអាមេរិក
គណនីកុមារ ៣.៧០ %

លក្ខណៈពិសេសផលិតផល
 • កូនរបស់អ្នកត្រូវតែជាអនីតិជន (អាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំ)។
 • ជាគណនីសន្សំ មិនប្រើកាត ATM។
 • អាចតំណើរការបានទាំងគណនីប្រាក់រៀលនិងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។
 • សៀវភៅគណនី នឹងផ្តល់ជូនក្នុងអំឡុងពេលបើក។
 • ការផ្ទេរប្រាក់ប្រចាំខែដោយស្វ័យប្រវត្តិពីគណនីដែលមាននៅក្នុងធនាគារឈីហ្វ ទៅគណនីកុមារ។
 • ប្រតិបត្តិការគណនីត្រូវបានស្នើសុំ និងចុះហត្ថលេខាលើលក្ខខណ្ឌ ដោយឪពុកម្តាយ /អាណាព្យាបាល។
 • បង្កកគណនីសម្រាប់រយៈពេល ៦ (ប្រាំមួយ) ខែ។
 • ការប្រាក់ត្រូវបានគណនាជារៀងរាល់ថ្ងៃ និង បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីកុមារតាមមូលដ្ឋានគណនាប្រចាំខែ។
 • កុមារម្នាក់ៗអាចមានគណនីកុមារតែមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រភេទគណនីនេះ។
សិទ្ធិទទួលបាន
 • ការដាក់ប្រាក់ដំបូង ក្នុងកម្រិត អប្បបរមា ២៥ដុល្លារអាមេរិក ឬសមមូលទៅនឹងលុយរៀល
 • តម្រូវការសមតុល្យអប្បបរមាចំនួន ១០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬសមមូលទៅនឹងលុយរៀល ត្រូវបានស្នើសុំសម្រាប់ប្រតិបត្តិការគណនី (ប្រាក់តម្កល់) ។
 • ព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសប្រចាំឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំម្តងសម្រាប់កុមារដោយផ្តល់នូវការចាប់ឆ្នោតឬ /និងអំណោយ (មានការប្រែប្រួលទៅតាមករណីចាំបាច់)
តម្រូវការឯកសារសម្រាប់កុមារ
 • សំបុត្រកំណើតឬ សៀវភៅគ្រួសារឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ និង លិខិតឆ្លងដែន
 • រូបថតបច្ចុប្បន្នរបស់កុមារ។
តម្រូវការឯកសារសម្រាប់ឪពុកម្តាយ/អាណាព្យាបាល
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬ
 • លិខិតឆ្លងដែន
អត្រាការប្រាក់ទទួលបាន
 • អត្រាការប្រាក់មូលដ្ឋាន ៣.០០% ក្នុងមួយឆ្នាំ។
 • អត្រាការប្រាក់បន្ថែម ០.០៥% នឹងត្រូវផ្តល់ជូនអតិថិជនរៀងរាល់ចន្លោះទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់បន្ថែមរហូតដល់ ៩,៥០០ ដុល្លារអាមេរិច
 • អត្រាការប្រាក់ ៣.៧០% ក្នុងមួយឆ្នាំនឹងផ្តល់ជូននៅពេលសមតុល្យនៃប្រាក់បញ្ញើ ចាប់ពី ៩,៥០០ ដុល្លារអាមេរិច

លក្ខខណ្ឌក្នុងការអនុវត្តន៍៖

 • ត្រូវអនុវត្តតាមតម្រូវការនៃលក្ខណៈផលិតផលដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។
 • បន្ទាប់ពីរយៈពេល ៦ (ប្រាំមួយ)ខែ លក្ខខណ្ឌអនុវត្តនឹងត្រូវបានអនុវត្តដូចខាងក្រោមៈ
  1. ដាក់ប្រាក់ និង / ឬផ្ទេរ គ្មានការកំណត់ ទៅគណនីកុមារ ដោយឪពុកម្ដាយ / អាណាព្យាបាល។
  2. ការដកប្រាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយប្រើគណនីកុមារនេះ
  3. សម្រាប់គណនីកុមារជាជនបរទេស លិខិតឆ្លងដែនតែមួយគត់ដែលតម្រូវសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ ទាំង កុមារ និងឪពុកម្តាយ / អាណាព្យាលបាល ដែលមានសុពលភាពរយៈពេលចាប់ពី ៣ខែឡើងទៅ។
  4. រាល់ការប្រាក់ទទួលបានត្រូវដកពន្ធកាត់ទុក ៤% (ផ្អែកលើច្បាប់ពន្ធដារ នៃប្រទេសកម្ពុជា)
  5. អត្រាការប្រាក់ និង កម្រៃសេវា ខាងលើអាចមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ