គណនីបញ្ញើសំចៃ និង គណនីចរន្ត


ប្រភេទ អត្រាការប្រាក់ (សម្រាប់បុគ្គល) អត្រាការប្រាក់ (សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន)
ដុល្លារអាមេរិក រៀល ដុល្លារអាមេរិក រៀល
គណនីបញ្ញើសំចៃ ០.៧៥ % ១.៥០ % ០.៧៥ % ១.៥០ %
គណនីចរន្ត N/A N/A N/A N/A

កំណត់សម្គាល់៖

  • ចំពោះគណនីសន្សំ ៖ ពន្ធកាត់ទុក ៤% និង ១៤% ត្រូវបានកំណត់លើ ការប្រាក់ដែលទទួលបានសំរាប់ ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា និង ជនបរទេស ហើយ ពន្ធកាត់ទុកនេះត្រូវបង់ដោយអតិថិជន។
  • ធនាគាររក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែអត្រាការប្រាក់គ្រប់ពេលវេលាដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងមុន។