គណនីបញ្ញើសំចៃ និង គណនីចរន្ត

ប្រភេទ អត្រាការប្រាក់ (សម្រាប់បុគ្គល) អត្រាការប្រាក់ (សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន)
ដុល្លារអាមេរិក រៀល ដុល្លារអាមេរិក រៀល
គណនីបញ្ញើសំចៃ ១.០០ % ១.៥០ % ១.០០ % ១.៥០ %
គណនីចរន្ត N/A N/A N/A N/A

កំណត់សម្គាល់៖

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ