គណនីប្រាក់បញ្ញើសន្សំថេរ

រយៈពេល អត្រាការប្រាក់ (សម្រាប់បុគ្គល) អត្រាការប្រាក់ (សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន)
ដុល្លារអាមេរិក រៀល ដុល្លារអាមេរិក រៀល
១២ ខែ ៥.៧៥ % ៦.០០ % ៥.៧៥ % ៦.០០ %
២៤ ខែ ៦.០០ % ៦.២៥ % ៦.០០ % ៦.២៥ %
៣៦ ខែ អាចចរចាបាន អាចចរចាបាន អាចចរចាបាន អាចចរចាបាន

កំណត់សម្គាល់៖

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ