ការផ្ទេរប្រាក់


ទោះបីជា វាគឺជាការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុកឬផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស, អ្នកអាចត្រូវបានធានាថាការផ្ទេរប្រាក់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានអនុវត្តដោយរហ័សនិងអាចជឿជាក់បាន។ ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃប្រព័ន្ធ SWIFT ដែរជាវេទិកាទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ដែលធ្វើឲ្យការផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេសរបស់អ្នកនឹងមកដល់ឆាប់រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាព។

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស
១. ផ្ទេរប្រាក់ចេញ ០.១៧%, ៥ ដុល្លារអប្បបរមា + ១៥ ដុល្លារ សំរាប់សេវាតភ្ជាប់
២. ផ្ទេរប្រាក់ចូល < ១,០០០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក ០.០៥%, ៥ ដុល្លារអប្បបរមា
៣. ផ្ទេរប្រាក់ចូល ≥ ១,០០០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក ០.០៤% ឬ តាមការចរចារ
សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក
១. ផ្ទេរប្រាក់ចូល ៥ ដុល្លារ
ផ្ទេរប្រាក់ចេញ ០.១%, ៥ដុល្លារអប្បបរមារ
មូលទានបត្រធនាគារិក
១. ការចេញមូលទានបត្រ ១០ ដុល្លារ