សេវាកម្មប្រមូលមូលប័ត្រនាំចេញ

ការប្រមូលមូលប័ត្រនាំចេញជាកន្លែងដែលអ្នកនាំចេញទទួលការទូទាត់ពីអ្នកទិញនៅក្រៅប្រទេសរបស់គាត់(អ្នកនាំចូល)តាមរយៈធនាគារ។ បន្ទាប់ពីការដឹកទំនិញ អ្នកនាំចេញនឹងប្រគល់ឯកសារទំនិញទៅឲ្យធនាគារដោយភ្ជាប់ជាមួយការណែនាំនិងលក្ខខណ្ឌយ៉ាងជាក់លាក់ ទៅលើការផ្ដល់ឯកសារទំនិញនោះទៅកាន់អ្នកទិញ។

ធនាគារនឹងបញ្ជូនឯកសារទាំងនោះទៅកាន់ធនាគារអ្នកទិញនៅក្រៅប្រទេស និងស្នើសុំការទូទាត់ដូចដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការទូទាត់ រួមមានមូលប័ត្រទូទាត់ភ្លាមៗ(DA) និងមូលប័ត្រទូទាត់នៅថ្ងៃកំណត់(DP)។ នៅពេលដែលទទួលបានការទូទាត់ហើយ សាច់ប្រាក់ទាំងនោះនឹងត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងគណនីរបស់អ្នកលក់។

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ