លិខិតធានាពីធនាគារ


កម្រៃលើលិខិតធានាធនាគារ
១. កម្រៃលើការចេញលិខិតធានា ០.១១%ក្នុង១ខែ (អប្បបរមា៥០ដុល្លារអាមេរិក)
២. កម្រៃលើការទារសំណង (Claim) ៥០ដុល្លារអាមេរិក
៣. កម្រៃលើការកែប្រែ (ចំនួនទឹកប្រាក់/ថ្ងៃផុតកំណត់) ០.១១%ក្នុង១ខែ (អប្បបរមា៣០ដុល្លារអាមេរិក)
៤. កម្រៃលើការកែប្រែផ្នែកផ្សេងៗ ៣០ដុល្លារអាមេរិក
៥. កម្រៃលើការលុបចោលលិខិតធានា (Cancellation) មិនមាន

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ