លិខិតធានាពីធនាគារ


    លិខិតធានាពីធនាគារដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងពាណិជ្ជកម្មទូទៅ ឬតម្រូវតាមច្បាប់មួយចំនួនរួមមាន៖
  • លិខិតធានាលើការដេញថ្លៃ (Bid Bond)
  • លិខិតធានាលើការអនុវត្ត (Performance Bond)
  • លិខិតធានាលើការទូទាត់ជាមុន (Advance Payment Bond)
  • លិខិតធានាលើការផ្ដល់ការធានា (Warranty Bond)
  • លិខិតធានាលើការទូទាត់ (Payment Bond)

កម្រៃលើលិខិតធានាធនាគារ
១. កម្រៃលើការចេញលិខិតធានា ០.១១%ក្នុង១ខែ (អប្បបរមា៥០ដុល្លារអាមេរិក)
២. កម្រៃលើការទារសំណង (Claim) ៥០ដុល្លារអាមេរិក
៣. កម្រៃលើការកែប្រែ (ចំនួនទឹកប្រាក់/ថ្ងៃផុតកំណត់) ០.១១%ក្នុង១ខែ (អប្បបរមា៣០ដុល្លារអាមេរិក)
៤. កម្រៃលើការកែប្រែផ្នែកផ្សេងៗ ៣០ដុល្លារអាមេរិក
៥. កម្រៃលើការលុបចោលលិខិតធានា (Cancellation) មិនមាន