ផលិតផល និងកម្រៃ

ការចេញ/ការទូទាត់នៃលិខិតឥណទាន
១. កម្រៃលើការចេញលិខិតឥណទាន ០.១១%ក្នុង១ខែ (អប្បបរមា៥០ដុល្លារអាមេរិក)
២. កម្រៃលើសារទូរលេខចេញលិខិតឥណទាន ៣០ដុល្លារអាមេរិក
៣. កម្រៃលើការទូទាត់នៃលិខិតឥណទានទូទាត់នៅថ្ងៃកំណត់ ០.១១%ក្នុង១ខែ (អប្បបរមា៣០ដុល្លារអាមេរិក)
៤. កម្រៃលើការទូទាត់នៃលិខិតឥណទានទូទាត់ភ្លាមៗ ០.១៦% (អប្បបរមា៣០ដុល្លារអាមេរិក)
៥. កម្រៃលើសារទូរលេខទូទាត់ ១៥ដុល្លារអាមេរិក
ការបញ្ជាក់បន្ថែមលើការធានា
១. កម្រៃលើការបញ្ជាក់បន្ថែម តាមការចរចារ
២. កម្រៃលើទូរលេខបញ្ជាក់បន្ថែម តាមការចរចារ
ការកែប្រែ
១. កម្រៃលើការពន្យាសុពលភាព/ចំនួនសាច់ប្រាក់ ០.១១%ក្នុង១ខែ (អប្បបរមា៣០ដុល្លារអាមេរិក)
២. កម្រៃលើការកែប្រែផ្សេងៗ ៣០ដុល្លារអាមេរិក
៣. កម្រៃលើសារទូរលេខកែប្រែ ១៥ដុល្លារអាមេរិក
ផ្សេងៗ
១. កម្រៃលើកំហុសដែលមិនបានគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃលិខិតឥណទាន ៥០ដុល្លារអាមេរិក
២. កម្រៃលើការលុបចោល ៣០ដុល្លារអាមេរិក
៣. កម្រៃលើសារទូរលេខលើកំហុស ២០ដុល្លារអាមេរិក

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ