សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស

អត្ថប្រយោជន៍៖

សេវាកម្មបើកប្រាក់បៀវត្សដ៏មានប្រសិទ្ធភាព៖ ចំណេញពេលវេលា និងថវិកា
មិនតម្រូវឲ្យដកសាច់ប្រាក់ ឬចេញមូលប្បទានបត្រទេ
ធានាលំហូរសាច់ប្រាក់ និងបើកប្រាក់បៀវត្សយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
ការគ្រប់គ្រងប្រាក់ខែបុគ្គលិកដោយសុវត្ថិភាព
ការលុបបំបាត់ការចាត់ចែងសាច់ប្រាក់ និងការចែកចាយមូលប្បទានប័ត្រ
លក្ខណៈពិសេសផលិតផល
រូបិយប័ណ្ណ ដុល្លារ រៀល
សមតុល្យអប្បបរមា ៥ ដុល្លារ ២០,០០០រៀល
អត្រាការប្រាក់ អត្រាការប្រាក់
លក្ខខណ្ឌដកប្រាក់ ការដកប្រាក់ដោយគ្មានដែនកំណត់ ក្នុងទម្រង់ជាសាច់ប្រាក់ឬមិនមែនជាសាច់ប្រាក់ ត្រូវបានអនុញ្ញាតិគ្រប់ពេលវេលា និងក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយ។
ការដាក់ប្រាក់បន្ថែម ការដាក់ប្រាក់បន្ថែមដោយគ្មានដែនកំណត់ ក្នុងទម្រង់ជាសាច់ប្រាក់ឬមិនមែនជាសាច់ប្រាក់ ត្រូវបានអនុញ្ញាតិគ្រប់ពេលវេលានិងក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយ។
កំរៃលើសេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស ០.២០ដុល្លារ ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការសម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ ៨០០រៀល ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ សម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ
កាតឥណពន្ធ / ATM មិនគិតថ្លៃសម្រាប់រយៈពេល ១២ខែ ឬ រហូតដល់ ៣៦ខែ ដំបូង។ ឆ្នាំបន្ទាប់នឹងត្រូវបានគិតថ្លៃ ៣ ដុល្លារ / ឆ្នាំ
ពន្ធកាត់ទុក រាល់ការប្រាក់ដែលទទួលបានគឺត្រូវកាត់ទុក ៤% (ផ្អែកលើ ច្បាប់ពន្ធដារ នៃប្រទេសកម្ពុជា)
សិទ្ធិទទួលបាន
 • គណនីបើកប្រាក់បៀវត្សត្រូវដំណើរការជាមួយ“ គណនីសន្សំ” និង ជាមួយកាត ATM ។ (ហើយផ្តល់ជូនក្នុងរយៈពេល ៣ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ)។
 • ឥតគិតថ្លៃលើសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់រយៈ១២ខែ ឬ ៣៦ខែ ដំបូង។
 • ឥតគិតថ្លៃលើការប្រើប្រាស់កាត់ ATM សម្រាប់រយៈពេល១២ខែ ឬ ៣៦ខែ ដំបូង។
 • ផ្តល់ជូនសៀវភៅគណនី ឥតគិតថ្លៃ។
 • ផ្តល់ជូននូវធនាគារចល័ត (Mobile App) ឥតគិតថ្លៃ។
 • បញ្ជាក់សមតុល្យគណនី ដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់រយៈពេល១២ខែដំបូង។
ឯកសារសម្រាប់បើកគណនី

តម្រូវការពីអតិថិជន

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
 • ប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួន របស់ក្រុមហ៊ុន
 • អតិថិជនត្រូវចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់បើកគណនី
ភាពចាំបាច់នៃតម្រូវការបើកគណនី

ធនាគារនឹងបំពេញ

 • ធនាគារនឹងបំពេញលើទម្រង់បើកគណនី និង រៀបចំឯកសារទៅតាមបទបញ្ញត្តិរបស់ធនាគារ

ឯកសារ
 1. លិខិតណែនាំអំពីការបើកប្រាក់បៀវត្ស
  យល់ព្រមអនុញ្ញាតឱ្យធនាគារដកប្រាក់ពីគណនីក្រុមហ៊ុន (S/A, C/A ) ផ្ទេរទៅ S/A របស់បុគ្គលិកនីមួយៗ។
 2. កិច្ចព្រមព្រៀងលើសេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស
  (កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអតិថិជននិង ធនាគារ)
 3. ឯកសារ Excel បើកប្រាក់បៀវត្ស
  ត្រូវបានរៀបចំដោយអតិថិជនហើយផ្ញើរទៅធនាគារដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីបុគ្គលិករបស់ពួកគេ។
  (ឯកសារចាំបាច់ត្រូវផ្ញើទៅធនាគារមួយថ្ងៃមុនពេលផ្ទេរទៅគណនីបុគ្គលិកនីមួយៗ)

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ