សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស


លក្ខណៈពិសេសផលិតផល
រូបិយប័ណ្ណ ដុល្លារ រៀល
សមតុល្យអប្បបរមា ៥ ដុល្លារ ២០,០០០រៀល
អត្រាការប្រាក់ អត្រាការប្រាក់
លក្ខខណ្ឌដកប្រាក់ ការដកប្រាក់ដោយគ្មានដែនកំណត់ ក្នុងទម្រង់ជាសាច់ប្រាក់ឬមិនមែនជាសាច់ប្រាក់ ត្រូវបានអនុញ្ញាតិគ្រប់ពេលវេលា និងក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយ។
ការដាក់ប្រាក់បន្ថែម ការដាក់ប្រាក់បន្ថែមដោយគ្មានដែនកំណត់ ក្នុងទម្រង់ជាសាច់ប្រាក់ឬមិនមែនជាសាច់ប្រាក់ ត្រូវបានអនុញ្ញាតិគ្រប់ពេលវេលានិងក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយ។
កំរៃលើសេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស ០.២០ដុល្លារ ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការសម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ ៨០០រៀល ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ សម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ
កាតឥណពន្ធ / ATM មិនគិតថ្លៃសម្រាប់រយៈពេល ១២ខែ ឬ រហូតដល់ ៣៦ខែ ដំបូង។ ឆ្នាំបន្ទាប់នឹងត្រូវបានគិតថ្លៃ ៣ ដុល្លារ / ឆ្នាំ
ពន្ធកាត់ទុក រាល់ការប្រាក់ដែលទទួលបានគឺត្រូវកាត់ទុក ៤% (ផ្អែកលើ ច្បាប់ពន្ធដារ នៃប្រទេសកម្ពុជា)
សិទ្ធិទទួលបាន
 • គណនីបើកប្រាក់បៀវត្សត្រូវដំណើរការជាមួយ“ គណនីសន្សំ” និង ជាមួយកាត ATM ។ (ហើយផ្តល់ជូនក្នុងរយៈពេល ៣ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ)។
 • ឥតគិតថ្លៃលើសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់រយៈ១២ខែ ឬ ៣៦ខែ ដំបូង។
 • ឥតគិតថ្លៃលើការប្រើប្រាស់កាត់ ATM សម្រាប់រយៈពេល១២ខែ ឬ ៣៦ខែ ដំបូង។
 • ផ្តល់ជូនសៀវភៅគណនី ឥតគិតថ្លៃ។
 • ផ្តល់ជូននូវធនាគារចល័ត (Mobile App) ឥតគិតថ្លៃ។
 • បញ្ជាក់សមតុល្យគណនី ដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់រយៈពេល១២ខែដំបូង។
ឯកសារសម្រាប់បើកគណនី

តម្រូវការពីអតិថិជន

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
 • ប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួន របស់ក្រុមហ៊ុន
 • អតិថិជនត្រូវចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់បើកគណនី
ភាពចាំបាច់នៃតម្រូវការបើកគណនី

ធនាគារនឹងបំពេញ

 • ធនាគារនឹងបំពេញលើទម្រង់បើកគណនី និង រៀបចំឯកសារទៅតាមបទបញ្ញត្តិរបស់ធនាគារ

ឯកសារ
 1. លិខិតណែនាំអំពីការបើកប្រាក់បៀវត្ស
  យល់ព្រមអនុញ្ញាតឱ្យធនាគារដកប្រាក់ពីគណនីក្រុមហ៊ុន (S/A, C/A ) ផ្ទេរទៅ S/A របស់បុគ្គលិកនីមួយៗ។
 2. កិច្ចព្រមព្រៀងលើសេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស
  (កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអតិថិជននិង ធនាគារ)
 3. ឯកសារ Excel បើកប្រាក់បៀវត្ស
  ត្រូវបានរៀបចំដោយអតិថិជនហើយផ្ញើរទៅធនាគារដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីបុគ្គលិករបស់ពួកគេ។
  (ឯកសារចាំបាច់ត្រូវផ្ញើទៅធនាគារមួយថ្ងៃមុនពេលផ្ទេរទៅគណនីបុគ្គលិកនីមួយៗ)

អត្ថប្រយោជន៍
 1. សន្សំសំចៃពេលវេលានិងថវិកា ដោយបើកប្រាក់បៀវត្សទៅអោយនិយោជិតរបស់អ្នកតាមរយៈសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរបស់ធនាគារឈីហ្វ។ ធនាគារឈីហ្វ ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស ដែលអាចកាត់បន្ថយចំណាយ លុបបំបាត់ការងារលើក្រដាស និងបង្កើនសុវត្ថិភាព។
 2. លោកអ្នកគ្រាន់តែផ្ញើឯកសារទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សរបស់បុគ្គលិកលោកអ្នក ឬដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងគណនីរបស់ពួកគេតាមរយៈធនាគារចល័តរបស់យើង។ លោកអ្នកមិនចាំបាច់ដកសាច់ប្រាក់ចេញពីគណនី ឬចេញមូលប្បទានប័ត្រទៀតទេ។
 3. ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អ្នក និងធានាថានិយោជិតរបស់អ្នកត្រូវបានបើកប្រាក់បៀវត្ស ឆាប់រហ័ស និងទាន់ពេលវេលា។
 4. សន្សំសំចៃពេលវេលានិងថវិកា ដោយលុបបំបាត់ ការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់ច្រើន ឬចេញមូលប្បទានប័ត្រនៅថ្ងៃបើកប្រាក់បៀវត្ស។
 5. រក្សានូវទឹកប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុន អោយមានសុវត្ថិភាព ព្រោះមិនចាំបាច់នាំសាច់ប្រាក់ពីធនាគារមកការិយាល័យរបស់អ្នកទេ។ ត្រួតពិនិត្យលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អ្នកតាមរយៈសេវាកម្មធនាគារចល័តដោយឥតគិតថ្លៃ។