ឥណទានលើមុខជំនួញខ្នាតធំ - ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក

លក្ខខណ្ឌតម្រូវចំពោះអ្នកស្មើសុំខ្ចីប្រាក់សម្រាប់ ដំណើរការ ឥណទានឯកត្តជន ឬ ក្រុមហ៊ុន៖
 • មានអាយុ (អាយុ 20 - អាយុ 50 ឆ្នាំ)
 • ការមាន ប្រវត្ដិខ្ចី កេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងឥរិយាបថល្អ។
 • មានទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍ ក្នុងទីក្រុង ឬខេត្ត
 • ស្ថេរភាពការងារ ឬ មុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន
 • ប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់ និងគ្រប់គ្រាន់
 • លទ្ធភាពសងបំណុល ≥ 1.5 ដង
 • ទ្រព្យធានា
ឯកសារតម្រូវសម្រាប់ដំណើរការ ឥណទានឯកត្តជន៖
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិ / លិខិតឆ្លងដែន របស់ អ្នកខ្ចី និង / ឬ អ្នកធានា
 • ចម្លងនៃ គ្រួសារ / សៀវភៅ ស្នាក់នៅ
 • កិច្ចសន្យាការងារ
 • វិញ្ញាបនបត្រប្រាក់ខែ សម្រាប់ រយៈពេល 6 ខែ ចុងក្រោយ
 • ចម្លង កិច្ចសន្យាការងារនិង លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ
 • របាយការណ៍ ចំណូល និង ចំណាយ (ចុងក្រោយ 12 ខែ)
 • គណនីឥណទាន និងកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចីប្រាក់ ប្រសិនបើមាន
 • របាយការណ៍គណនេយ្យរបស់ធនាគារ សម្រាប់ (១២ខែ ចុងក្រោយ) ប្រសិនបើមាន (សន្សំ & / ចរន្ត)
 • វិញ្ញាបនប័ត្រនៃសមតុល្យ ឥណទាន និង ប្រវត្តិសងប្រាក់-សំណុំបែបបទផ្តល់ដោយធនាគារ
 • ស្ថានភាពបំណុលរបស់អតិថិជន– សំណុំបែបបទផ្តល់ដោយធនាគារ
 • ច្បាប់ចម្លងនៃវត្ថុបញ្ចាំ ទ្រព្យសម្បត្តិ នឹងត្រូវបានដាក់ហ៊ីប៉ូតែ
 • កិច្ចព្រមព្រៀង ទិញ និង លក់ អចលនទ្រព្យ
 • របាយការណ៍ វាយតម្លៃ នៃអចលនទ្រព្យ
 • ជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកខ្ចី , ប្រសិនបើមាន
 • បញ្ជីអចលនទ្រព្យ ភ្ជាប់ជាមួយនិងប្លង់កម្មសិទ្ធិ ឬលិខិតផ្ទេរសិទ្ទិកាន់កាប់
 • បញ្ជីអចលនទ្រព្យជួល ភ្ជាប់ជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងជួល
 • ឯកសារផ្សេងៗទៀត ប្រសិនបើមាន
ឯកសារតម្រូវសម្រាប់ ដំណើរការឥណទានក្រុមហ៊ុន៖
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ជាតិ / លិខិតឆ្លងដែន របស់អ្នកខ្ចី (នាយកប្រតិបត្តិ ឬ តំណាង) និង / ឬ អ្នកធានា
 • អាជ្ញាប័ណ្ណ ពាណិជ្ជកម្ម, ប៉ាតង់ ពាណិជ្ជកម្មឬ វិញ្ញាបនប័ត្រ ចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន
 • លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន (M & A)
 • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ធ្វើសវនកម្ម ប្រសិនបើ អាចរកបាន) យ៉ាងហោចណាស់ ចំនួនបី (3) ឆ្នាំនិង / ឬ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសរុប (បើជា សម្ព័នក្រុមហ៊ុន)
 • ការស្ទង់មតិ ក្រុមហ៊ុន និង គម្រោង ផែនការ ពាណិជ្ជកម្ម-សំណុំបែបបទផ្តល់ដោយធនាគារ
 • ស្ថានភាពបំណុលរបស់អតិថិជន– សំណុំបែបបទផ្តល់ដោយធនាគារ
 • របាយការណ៍គណនេយ្យ របស់ធនាគារសម្រាប់១២ខែចុងក្រោយ
 • គណនីឥណទាន និងកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចីប្រាក់ ប្រសិនបើមាន
 • របាយការណ៍ ព្យាករហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួនបី (3) ឆ្នាំ
 • របាយការណ៍ ផែនការលំហូរសាច់ប្រាក់
 • បញ្ជីតម្លៃភាគហ៊ុន, ប្រសិនបើមាន
 • ច្បាប់ចម្លងនៃ វត្ថុបញ្ចាំ ទ្រព្យសម្បត្តិ នឹងត្រូវបាន ដាក់ហ៊ីប៉ូតែ
 • កិច្ចព្រមព្រៀង ទិញ និង លក់ អចលនទ្រព្យ
 • របាយការណ៍ វាយតម្លៃ នៃអចលនទ្រព្យ (សូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវ ឯកសារ ដើមសម្រាប់ ចក្ខុវិស័យ និង ផ្ទៀងផ្ទាត់)
 • រចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន ដូចជា ភាគរយភាគទុនិក
 • ប្រវត្តិ ក្រុមហ៊ុន
 • ប្រវត្តិរបស់ អ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ និង អគ្គនាយក, ប្រសិនបើអាច
 • របាយការណ៍សិក្សា / លទ្ធភាព នៃគម្រោងនៅក្នុងដៃ (ច្បាប់ចម្លងនៃកិច្ចសន្យានាពេលបច្ចុប្បន្ន)
 • បញ្ជីអចលនទ្រព្យ ភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្លង់កម្មសិទ្ធិ ឬលិខិតផ្ទេរសិទ្ទិកាន់កាប់
 • បញ្ជីអចលនទ្រព្យជួល ភ្ជាប់ជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងជួល
 • ចម្លងនៃកិច្ចសន្យាសំខាន់ៗ, ប្រសិនបើមាន
 • របាយការណ៍អ្នកជំពាក់ / ចំនួនទឹកប្រាក់
 • របាយការណ៍បំណុល / ចំនួនទឹកប្រាក់ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ប្រសិនបើមាន

លក្ខខណ្ឌក្នុងការអនុវត្តន៍

 • សំរាប់លក្ខខ័ណ្ឌដែលអនុវត្តន៍។
 • ធនាគារនេះបានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន ខាងលើដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ