ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត

ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត
ទំហំឥណទាន
អតិបរមាUSD$១០០.០០០
អត្រាការប្រាក់ (ថេរ)
៩,៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ (អាចចរចារបាន)
ប្រភេទនៃការសងប្រាក់
បង់ការប្រាក់ឬ ការបង់រំលោះ (ប្រចាំខែ)
រយះពេលសង
៨ ឆ្នាំ (អាចចរចាបាន)
ទ្រព្យធានា
អចលនវត្ថុ (ប្លង់ ទន់ ឬ រឹង)
ទំហំឥណទានធៀបនឹងវត្ថុបញ្ចាំ
អតិបរមា ៧០%
សេវារដ្ឋបាល
1% (ឬ ចរចារបាន)
សេវាមេធាវី
មាន (ថ្លៃបញ្ជាក់លើកិច្ចសន្យា)
ធានារ៉ាប់រង
គ្មាន
ការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចី មុនកាលកំណត់
តាមការចរចារ (ឬ គ្មានការពិន័យ)
ចំណាំ
ការបង់រំលោះ (ប្រចាំខែ) គឺ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត

សំរាប់ព័ត៍មានបន្តែមសូមទាក់ទងមកលេខសំរាប់បំរើសេវាអតិថិជន

  ៨៥៥-២៣-៩០០៨៧៨
  info@chiefbank.com.kh
* សំរាប់លក្ខខ័ណ្ឌដែលអនុវត្តន៍។
* ធនាគារនេះបានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន ខាងលើដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។