ឥណទានជំនួញខ្នាតតូច និង មធ្យម

ឆ្នាំ ផលិត

USD$១០០.០០០- ≤ USD$៣០០.០០០

ចំនួនទឹក ប្រាក់កម្ចី អតិបរមា

១៣% ~ ១៤% ក្នុងមួយឆ្នាំ

ទំហំឥណទានធៀបនិងវត្ថុបញ្ចាំ

បង់ការប្រាក់ឬ ការបង់រំលោះ (ប្រចាំខែ)

អ្នកធានា

១០ ឆ្នាំ (អាចចរចាបាន)

អត្រាការប្រាក់

អចលនវត្ថុ (ប្លង់ ទន់ ឬ រឹង)

សេវារដ្ឋបាល

ចន្លោះពី ៤០% និង ៧០%

សេវាមេធាវី

1%

តម្លៃចុះបញ្ចើ

មាន

រយះពេលសង

មាន

ការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចី មុនកាលកំណត់ (ទាំងអស់ និង ជាផ្នែក)

តាមការចរចារ (ឬ លើកលែង)

លក្ខខណ្ឌក្នុងការអនុវត្តន៍

  • សំរាប់លក្ខខ័ណ្ឌដែលអនុវត្តន៍។
  • ធនាគារនេះបានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន ខាងលើដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ