លក្ខណៈពិសេសសេវាឥណទាន

ឥណទានជំនួញខ្នាតតូច និង មធ្យម

ឥណទានជំនួញខ្នាតតូច និង មធ្យម
ទំហំឥណទាន
USD$១០០.០០០- ≤ USD$៣០០.០០០
អត្រាការប្រាក់
១៣% ~ ១៤% ក្នុងមួយឆ្នាំ
ប្រភេទនៃការសងប្រាក់
បង់ការប្រាក់ឬ ការបង់រំលោះ (ប្រចាំខែ)
រយះពេលសង
១០ ឆ្នាំ (អាចចរចាបាន)
ទ្រព្យធានា
អចលនវត្ថុ (ប្លង់ ទន់ ឬ រឹង)
ទំហំឥណទានធៀបនឹងវត្ថុបញ្ចាំ
ចន្លោះពី ៤០% និង ៧០%
សេវារដ្ឋបាល
1%
សេវាមេធាវី
មាន
ធានារ៉ាប់រង (គ្មានទេប្រសិនបើ ជាដីទទេ)
មាន
ការទូទាត់សង ប្រាក់កម្ចីមុនកាលកំណត់
តាមការចរចារ (ឬ លើកលែង)
ចំណាំ
ការបង់រំលោះ (ប្រចាំខែ) គឺ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត

សំរាប់ព័ត៍មានបន្តែមសូមទាក់ទងមកលេខសំរាប់បំរើសេវាអតិថិជន

  ៨៥៥-២៣-៩០០៨៧៨
  info@chiefbank.com.kh
* សំរាប់លក្ខខ័ណ្ឌដែលអនុវត្តន៍។
* ធនាគារនេះបានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន ខាងលើដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។