ក្រម​ប្រតិបត្តិ​វិស័យ​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ ឈីហ្វ មានការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំ ក្នុងទិសដៅអាជីវកម្មប្រកបដោយ ស្តង់ដា និងវិជ្ជាជីវៈ និងក្នុងបរិបទនៃវប្បធម៌មួយដែលប្រកបដោយ សីលធម៌ និងបរិយាប័ន្ន សម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ដែលត្រូវបានបញ្ញត្តិនៅក្នុងក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ (ក្រមប្រតិបត្តិ)។

យើងតែងតែរក្សាបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវ ចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋាន និងការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំ ក្នុងការបំពេញរាល់តម្រូវការរបស់អតិថិជន ដើម្បីឲ្យអតិថិជនសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងគោលដៅអនុវត្តក្រមប្រតិបត្តិនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ