ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ


ឧកញ៉ា បណ្ឌិត សឿង ម៉ូរ៉ារិទ្ធ

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ការសិក្សា
 • បណ្ឌិត គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ឯកទេសហិរញ្ញវត្ថុនៅសាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។
  សហនិពន្ធរបាយការណ៍បច្ចេកទេស លើប្រធានបទ “ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈអេឡិចត្រូនិច នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖ ស្តីអំពី ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការសិក្សាចំពោះការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត” អោយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អាស៊ាន និងអាស៊ីខាងកើត។ អត្ថបទស្រាវជ្រាវលើ "ការវាយតំលៃនៃការអនុវត្ត(គុណភាព និងសេវា) SERVQUAL នៅក្នុងវិស័យធនាគាររបស់កម្ពុជា" នៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអាស៊ាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Antwerp ប្រទេសបែលហ្ស៊ិកឆ្នាំ ២០១២។
 • អនុបណ្ឌិត នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនៅរាជធានីភ្នំពេញ។
 • បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

 • សញ្ញាបត្រនៃការបង្កើតថ្មីនៅក្នុងពិភពឌីជីថល ពី London Business School, England, ២០២១
 • សញ្ញាបត្រជំនាញខាងថ្នាក់គ្រប់គ្រងល្អពី Harvard Business School, Boston, USA, ២០១៩ ។
 • សញ្ញាបត្រអាជីពជំនាញខាងយុទ្ធសាស្រ្ត "ការកសាងនិងការរក្សានូវអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រកួតប្រជែង" ពី Harvard Business School, Boston, USA, ២០១៩ ។
 • សញ្ញាបត្រអាជីពជំនាញខាងការបង្កើតគំនិតថ្មីពី Harvard Business School, Boston, USA, ២០១៩ ។
 • សញ្ញាបត្រអាជីពជំនាញខាងអភិវឌ្ឍន៍អ្នកដឹកនាំល្អពី Harvard Business School, Boston, USA, 2017 ។
បទពិសោធន៍ការងារ
 • អគ្គនាយកនៅធនាគារឯកទេស ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី។
 • អ្នកតំណាងឲ្យធនាគារឯកទេស ដែលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា (ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧ ដល់ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៨)។
 • អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ នៅធនាគារ Kookmin រាជធានីភ្នំពេញ។
 • នាយកផ្នែកឥណទាន នៅធនាគារ Kookmin រាជធានីភ្នំពេញ។
 • ប្រធានឥណទាន (ទីស្នាក់ការកណ្តាល) នៅធនាគារ Angkor Capital រាជធានីភ្នំពេញ។
 • មន្រ្តីឥណទានជាន់ខ្ពស់នៅ Cambodian Public Bank រាជធានីភ្នំពញ។
 • មន្រ្តីឥណទាន នៅធនាគារ Canadia រាជធានីភ្នំពេញ។
 • មន្ត្រីឥណទានជាន់ទាប នៅធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី។
 • សាស្ត្រាចារ្យ ជំនាញគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅសាកលវិទ្យាល័យ (បច្ចុប្បន្ន)។