ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

បណ្ឌិត សឿង ម៉ូរ៉ារិទ្

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ឆ្នាំ 2022 ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ នៅតែបន្តធ្វើឱ្យមានវឌ្ឍនភាពជាយុទ្ធសាស្រ្ត ដោយអនុវត្តជាមួយយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ខ្លួន និងបង្កើនការកែលម្អប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុផងដែរ។ បរិយាកាសខាងក្រៅដែលយើងប្រឈមលាយឡំគ្នា ជាមួយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយ ក្រែនបានបង្កើតឱ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងទីផ្សារ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ...

មើលថែមទៀត >

ការសិក្សា

 • បណ្ឌិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ឯកទេសហិរញ្ញវត្ថុ នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។
 • Soeung, M. (២០១៩), ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈអេឡិចត្រូនិច និងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេតក្នុងវិស័យធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជា (ជាមួយ Soeng, R. និង Cuyvers, L.) Chen, L. និង Kimura, F. (eds.), ស្តីអំពី ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចផ្នែកឌីជីថលក្នុងអាស៊ាន, Routledge ប្រទេសអង់គ្លេស
 • Soeung, M (២០១២), "ការវាយតម្លៃនៃការអនុវត្ត (គុណភាព និងសេវា) SERVQUAL នៅក្នុងវិស័យធនាគាររបស់កម្ពុជា" នៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអាស៊ាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Antwerp ប្រទេសបែលហ្ស៊ិក
 • អនុបណ្ឌិត គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ឯកទេសគ្រប់គ្រង នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនៅរាជធានីភ្នំពេញ។
 • បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។
 • សញ្ញាបត្រនៃការបង្កើតថ្មីនៅក្នុងពិភពឌីជីថល ពី London Business School, England, ២០២១
 • សញ្ញាបត្រជំនាញខាងថ្នាក់គ្រប់គ្រងល្អពី Harvard Business School, Boston, USA, ២០១៩ ។
 • សញ្ញាបត្រអាជីពជំនាញខាងយុទ្ធសាស្រ្ត "ការកសាងនិងការរក្សានូវអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រកួតប្រជែង" ពី Harvard Business School, Boston, USA, ២០១៩ ។
 • សញ្ញាបត្រអាជីពជំនាញខាងការបង្កើតគំនិតថ្មីពី Harvard Business School, Boston, USA, ២០១៨
 • សញ្ញាបត្រអាជីពជំនាញខាងអភិវឌ្ឍន៍អ្នកដឹកនាំល្អពី Harvard Business School, Boston, USA, 2017 ។

បទពិសោធន៍ការងារ

 • ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ នៅធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក (បច្ចុប្បន្ន)។
 • អគ្គនាយកនៅធនាគារឯកទេស ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី។
 • អ្នកតំណាងឲ្យធនាគារឯកទេស ដែលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា (ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧ ដល់ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៨) ។
 • អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ នៅធនាគារ Kookmin រាជធានីភ្នំពេញ។
 • នាយកផ្នែកឥណទាន នៅធនាគារ Kookmin រាជធានីភ្នំពេញ។
 • ប្រធានឥណទាន (ទីស្នាក់ការកណ្តាល) នៅធនាគារ Angkor Capital រាជធានីភ្នំពេញ។
 • មន្រ្តីឥណទានជាន់ខ្ពស់នៅ Cambodian Public Bank រាជធានីភ្នំពញ។
 • មន្រ្តីឥណទាន នៅធនាគារ Canadia រាជធានីភ្នំពេញ។
 • មន្ត្រីឥណទានជាន់ទាប នៅធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី។
 • សាស្ត្រាចារ្យ ជំនាញគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅសាកលវិទ្យាល័យ (បច្ចុប្បន្ន)។