ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Mr. CHAU Chung Kai, Peter
ស្ថាបនិក និង នាយក

ស្ថាបនិក និងជានាយករបស់ Chief Holdings (ហុងកុង) លីមីតធីតដែលជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រធំជាងគេបំផុតនៅទីក្រុងហុងកុង ដែលមានបណ្តាញសាខាជាច្រើន និងជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលនាំមុខគេបង្អស់នៅក្នុងវិស្ស័យឧស្សាហកម្ម សម្រាប់ផលិតផលនិងសេវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏សម្បូរបែប។

Ms. NG Siu Mui, Fion
អភិបាល

សមាជិកគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
សមាជិកគណៈកម្មាធិការសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
សមាជិកគណៈកម្មាធិការធនធានមនុស្ស តែងតាំង និង ផ្តល់តម្លៃកា
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ការសិក្សា
 • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច នៅសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងទីក្រុងហុងកុង។
 • សញ្ញាបត្រវិជ្ជាជីវៈ អភិបាលកិច្ច និង ដឹកនាំសាជីវកម្មក្នុងទីក្រុងហុងកុង។
បទពិសោធន៍ការងារ
 • អគ្គនាយិកា Chief Group Ltd. ទីក្រុងហុងកុង(បច្ចុប្បន្ន)។
 • នាយិកា និងមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវ Chief Security Ltd. ទីក្រុងហុងកុង(បច្ចុប្បន្ន)។
 • នាយិកា និងមន្រ្តីទទួលខុសត្រូវ Chief Commodities Ltd. ទីក្រុងហុងកុង(បច្ចុប្បន្ន)។
 • នាយិកា Chief Great China Assets Management Ltd. ទីក្រុងហុងកុង(បច្ចុប្បន្ន)។
 • នាយិកា Chief Financial Services Ltd. ទីក្រុងហុងកុង(បច្ចុប្បន្ន)។
Mr. LAM Wai Chuen, Patrick
អភិបាល

សមាជិកគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
សមាជិកគណៈកម្មាធិការសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
សមាជិកគណៈកម្មាធិការធនធានមនុស្ស តែងតាំង និង ផ្តល់តម្លៃការ
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ការសិក្សា
 • Certified Public Accountant, HKICPA, Hong Kong.
 • សមាជិកសមាគមន៍, ACCA
បទពិសោធន៍ការងារ
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Chief Group Ltd ទីក្រុងហុងកុង(បច្ចុប្បន្ន)។
 • ប្រធានសវនកម្ម របស់ក្រុមហ៊ុន Kreston CAC CPA Limited ។
Mr. YE Haiya, Michael
អភិបាល

សមាជិកគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
សមាជិកគណៈកម្មាធិការសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
សមាជិកគណៈកម្មាធិការធនធានមនុស្ស តែងតាំង និង ផ្តល់តម្លៃការ
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ការសិក្សា
 • បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្រ្តនៅសាកលវិទ្យាល័យហុងកុង ទីក្រុងហុងកុង។
បទពិសោធន៍ការងារ
 • នាយកផ្នែក Investment Sales Division, Chief Group Ltd ទីក្រុងហុងកុង(បច្ចុប្បន្ន)។
 • នាយក និងមន្រ្តីទទួលខុសត្រូវ Chief Securities Limited (បច្ចុប្បន្ន)។
 • នាយក Chief Financial Services Limited (បច្ចុប្បន្ន)។
 • នាយក និងមន្រ្តីទទួលខុសត្រូវ Chief Great China Assets Management Limited (បច្ចុប្បន្ន)។
Mr. CHAN Kwok Cheung
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ

ប្រធានគណៈកម្មាធិការសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ការសិក្សា
 • សមាជិកសមាគមន៍, HKICPA ទីក្រុងហុងកុង។
 • សមាជិកសមាគមន៍, ACCA។
បទពិសោធន៍ការងារ
 • នាយកក្រុមហ៊ុន Kreston CAC CPA Limited (បច្ចុប្បន្ន)។
Mr. CHEUNG Ka Wai
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ

ប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការធនធានមនុស្ស តែងតាំង និង ផ្តល់តម្លៃការ
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ការសិក្សា
 • LL.B (Hons) (HKU) 1991
 • P.C.LL. (HKU) 1992
 • LL.M. (HKU) 1994
បទពិសោធន៍ការងារ
 • Senior Partner of Messrs. Kelvin Cheung & Co.

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ