សវនករខាងក្រៅ

សម្រាប់គោលបំណងសវនករខាងក្រៅ យើងធ្លាប់បានជ្រើសរើស Pricewaterhouse Coopers(Cambodia) Ltd "PwC" និង Deloitte (Cambodia) Co., Ltd "Deloitte" ធ្វើជាសវនករខាងក្រៅ របស់យើង។

ថ្មីៗនេះ យើងបានជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុន ខេ ភី អឹម ជ្ជី ខេមបូឌា ធ្វើជាសវនករខាងក្រៅ និង ជាទីប្រឹក្សាផ្នែកគណនេយ្យ និង សវនកម្មរបស់យើង។

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ