2024-02-10
រីករាយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន! ធនាគារ ឈីហ្វ សូមជូនពរដល់អតិថិជន និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាព រកស៊ីមានបាន ជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច និងមានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារ។

រីករាយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន! ធនាគារ ឈីហ្វ សូមជូនពរដល់អតិថិជន និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាព រកស៊ីមានបាន ជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច និងមានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារ។

photo-1401347 photo-1401348 photo-1401349 photo-1401350 photo-1401351 photo-1401352 photo-1401353 photo-1401354 photo-1401355 photo-1401356
photo-1401347 photo-1401348 photo-1401349 photo-1401350 photo-1401351 photo-1401352 photo-1401353 photo-1401354 photo-1401355 photo-1401356

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ