2024-01-21
ធនាគារ ឈីហ្វ បានរៀបចំសិក្ខាសិលាប្រចាំឆ្នាំដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសមិទ្ធផលការងារដែលបានសម្រេចនាឆ្នាំកន្លងៗទៅ និងការកំណត់គោលដៅជាយុទ្ធសាស្រ្ត ក៏ដូចជាផែនការអាជីវកម្មធនាគារ ឈីហ្វក្នុងឆ្នាំ២០២៤

នាព្រឹក ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ធនាគារ ឈីហ្វ បានរៀបចំសិក្ខាសិលាប្រចាំឆ្នាំដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសមិទ្ធផលការងារដែលបានសម្រេចនាឆ្នាំកន្លងៗទៅ និងការកំណត់គោលដៅជាយុទ្ធសាស្រ្ត ក៏ដូចជាផែនការអាជីវកម្មធនាគារ ឈីហ្វក្នុងឆ្នាំ២០២៤។ សិក្ខាសិលានេះមានការចូលរួមពីគណៈគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ធនាគារ ឈីហ្វ ហើយឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរ ក៏មានការបេ្ដជ្ញាចិត្តពីបុគ្គលិកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពចំណេះដឹងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ ដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមតម្រូវការអតិថិជន។ សូមអរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រ និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ធនាគារ ឈីហ្វ!

photo-1391338 photo-1391339 photo-1391340 photo-1391341 photo-1391342 photo-1391343 photo-1391344 photo-1391345 photo-1391346
photo-1391338 photo-1391339 photo-1391340 photo-1391341 photo-1391342 photo-1391343 photo-1391344 photo-1391345 photo-1391346

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ