ឥណទានសំរាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រភេទឥណទាន លក្ខខណ្ឌតម្រូវ
ទំហំឥណទាន រយៈពេលកម្ចី របៀបទូទាត់សង ទំហំឥណទានធៀប នឹងទ្រព្យដាក់បញ្ចាំ អត្រាការប្រាក់
ឥណទានទិញគេហដ្ឋាន តាមតម្រូវការ ១៥ឆ្នាំ (ចរចាបាន) បង់រំលស់ទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ប្រចាំខែ អតិបរមា ៧០% សមរម្យ

លក្ខខណ្ឌក្នុងការអនុវត្តន៍

  • សំរាប់លក្ខខ័ណ្ឌដែលអនុវត្តន៍។
  • ធនាគារនេះបានរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន ខាងលើដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ