ឥណទានទិញគេហដ្ឋាន


ប្រភេទឥណទាន លក្ខខណ្ឌតម្រូវ
ទំហំឥណទាន រយៈពេលកម្ចី របៀបទូទាត់សង ទំហំឥណទានធៀប នឹងទ្រព្យដាក់បញ្ចាំ អត្រាការប្រាក់
ឥណទានទិញគេហដ្ឋាន តាមតម្រូវការ ១៥ឆ្នាំ (ចរចាបាន) បង់រំលស់ទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ប្រចាំខែ អតិបរមា ៧០% សមរម្យ