ភាគទុនិក

ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក បានបង្កើតឡើងដោយ លោក Chau Chung Kai ដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏គួរអោយគោរព ស្រឡាញ់របស់យើង និងជាអ្នកជំនួញដ៏ជោគជ័យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងជាទីកន្លែងរបស់ សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនឈីហ្វ (Chief Group) ដែលជាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្បីល្បាញមួយ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ច្រើនជាង៣៩ឆ្នាំ ដែលមានជំនាញផ្នែកធុរៈកិច្ចផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ ធំទូលាយ។

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ