• គេហទំព័រ
  • ផលិតផលនិងសេវា
  • ឥណទានសំរាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ឥណទានសំរាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន


មនុស្សគ្រប់រូបតែងមានសុបិន្តចង់មានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជា៖ ផ្ទះ រថយន្ត ម៉ូតូ អាជីវកម្ម និងអ្វីផ្សេងៗទៀត។ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការកើនឡើងរបស់អតិថិជន ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក បានកំពុងណែនាំ ផលិតផល របស់ខ្លួនដូចជា ឥណទានសំរាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងឥណទានជំនួញ ដែលរួមជាមួយនឹងគំរូអាជីវកម្មតែមួយគត់របស់ខ្លួន ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់អតិថិជន។

ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក អាចធ្វើឱ្យក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកក្លាយជាការពិត ដោយការផ្តល់សេវា ដែលមានគុណភាពល្អឥតខ្ជោះ និងសេវាឈានមុខគេដល់អតិថិជន។


ឥណទានមានកាលកំណត់
មើលថែមទៀត
ឥណទានទិញគេហដ្ឋាន
មើលថែមទៀត

ឥណទានទិញរថយន្ត
មើលថែមទៀត
ឥណទានទិញម៉ូតូ
មើលថែមទៀត