សារស្វាគមន៍ពីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារ

ឆ្នាំ 2022 ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ នៅតែបន្តធ្វើឱ្យមានវឌ្ឍនភាពជាយុទ្ធសាស្រ្ត ដោយអនុវត្តជាមួយយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ខ្លួន និងបង្កើនការកែលម្អប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុផងដែរ។ បរិយាកាសខាងក្រៅដែលយើងប្រឈមលាយឡំគ្នា ជាមួយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយ ក្រែនបានបង្កើតឱ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងទីផ្សារ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ...

បណ្ឌិត សឿង ម៉ូរ៉ារិទ្ធ, ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
បណ្ឌិត សឿង ម៉ូរ៉ារិទ្ធ,
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
សេវាបំរើអតិថិជន ៖ ៨៥៥-២៣-៩០០៨៧៨ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ៖ ពីម៉ោង ៨:០០ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ៤:០០រសៀល