ព័ត៌មានថ្មីៗ
សារស្វាគមន៍ពីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារ

"លទ្ទផលកាលពីឆ្នាំមុនគឺមានស្ថេរភាពនិងមានអត្តន័យណាថ់ថរមាប់ធនាគារពាណិជជឈីហ្វស្ឆ្ពោះស្ៅស្គាលស្ៅដដលស្យើងបានដាក់ស្ៅកនុងដផនការអាជីវកមមនិងអភិវឌ្ឍន៏កនុងឆ្នាំ២០១៩។កាំស្ណើនរបាក់ចាំស្ណញដដលស្យើងរក តាមរយៈស្ដើមទ្ុនរបថ់ភាគទ្ុនិក របាក់បស្្ញើរបថ់អត្ិថិជន និងស្លើថពីស្នោះស្ៅស្ទ្ៀត្ស្យើងស្បតជ្ញាចិត្តស្ដាយស្ដើរស្លើពីយុទ្ធសាស្រថតរបថ់ស្យើង។..."

បណ្ឌិត សឿង ម៉ូរ៉ារិទ្ធ, ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
បណ្ឌិត សឿង ម៉ូរ៉ារិទ្ធ,
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
សេវាបំរើអតិថិជន ៖ ៨៥៥-២៣-៩០០៨៧៨ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ៖ ពីម៉ោង ៨:០០ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ៤:០០រសៀល