ព័ត៌មាន

2024-01-21
ធនាគារ ឈីហ្វ បានរៀបចំសិក្ខាសិលាប្រចាំឆ្នាំដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសមិទ្ធផលការងារដែលបានសម្រេចនាឆ្នាំកន្លងៗទៅ និងការកំណត់គោលដៅជាយុទ្ធសាស្រ្ត ក៏ដូចជាផែនការអាជីវកម្មធនាគារ ឈីហ្វក្នុងឆ្នាំ២០២៤
នាព្រឹក ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ធនាគារ ឈីហ្វ បានរៀបចំសិក្ខាសិលាប្រចាំឆ្នាំដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសមិទ្ធផលការងារដែលបានសម្រេចនាឆ្នាំកន្លងៗទៅ និងការកំណត់គោលដៅជាយុទ្ធសាស្រ្ត ក៏ដូចជាផែនការអាជីវកម្មធនាគារ ឈីហ្វក្នុងឆ្នាំ២០២៤។ សិក្ខាសិលានេះមានការចូលរួមពីគណៈគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ធនាគារ ឈីហ្វ ហើយឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរ ក៏មានការបេ្ដជ្ញាចិត្តពីបុគ្គលិកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពចំណេះដឹងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ ដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមតម្រូវការអតិថិជន។ សូមអរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រ និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ធនាគារ ឈីហ្វ!

ទាញយកកម្មវិធី​ Chief Mobile​ ឥឡូវនេះ!

កម្មវិធី​ Chief Mobile

ប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារដោយភាពងាយស្រួល

Chief Easy - ធនាគារ ឈីហ្វ

Chief Easy: កម្ចីភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទ, មិនតម្រូវឱ្យមានទ្រព្យធានា, មាន​សុវត្ថិភាពខ្ពស់