ឱកាសការងារ


សូមអភ័យទោស, គ្មានការងារធ្វើដែលអាចរកបាន។
ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកអាចផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV) របស់អ្នកមកកាន់ info@chiefbank.com.kh