2024-04-12
ថ្ងៃសុក្រ ទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ធនាគារ ឈីហ្វ បាននិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រមន្ត សង្ឃទានដើម្បីប្រសិទ្ធពរជ័យ សិរីមង្គល វិបុលសុខ ចម្រើនរុងរឿង និងសុភមង្គលសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី

ថ្ងៃសុក្រ ទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ធនាគារ ឈីហ្វ បាននិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រមន្ត សង្ឃទានដើម្បីប្រសិទ្ធពរជ័យ សិរីមង្គល វិបុលសុខ ចម្រើនរុងរឿង និងសុភមង្គលសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី

photo-1451387 photo-1451388 photo-1451389 photo-1451390 photo-1451391 photo-1451392 photo-1451393 photo-1451394 photo-1451395 photo-1451396 photo-1451397 photo-1451398 photo-1451399 photo-1451400
photo-1451387 photo-1451388 photo-1451389 photo-1451390 photo-1451391 photo-1451392 photo-1451393 photo-1451394 photo-1451395 photo-1451396 photo-1451397 photo-1451398 photo-1451399 photo-1451400

ការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ