ព័ត៌មានថ្មីៗ


2021
2021-01-21
ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នារវាង ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក និង ធនាគារឯកទេសវីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត។
ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក និង ធនាគារឯកទេសវីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត បានចាប់ដៃគូគ្នាជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតិពីនិយតករ។ ការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នានេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងនូវភាពជាដៃគូរផ្នែកធុរៈកិច្ចទៅអោយអតិថិជននូវជម្រើសយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចីតាមរយៈបណ្តាញភ្នាក់ងារវីងនៅទូទាំងប្រទេស ហើយក៏ជាការចូលរួមចំណែកមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍននូវវិស័យធនាគារនៅកម្ពុជាផងដែរ។

2021-01-09
ពិធីចុះហត្ថលេខាភាពជាដៃគូជាផ្លូវការ រវាង ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក និង ហ្គ្រេន ឆាយណា ឡាយហ្វ៍ អ៉ិនសួរេន ម.ក។
នៅថ្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ ធនាគារ ឈីហ្វ បានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការ ជាមួយ ហ្គ្រេន ឆាយណា ឡាយហ្វ៍ អ៉ិនសួរេន ម.ក ហើយយើងក៏មានកិត្តិយសណាស់ ដែលទទួលបានឱកាសជាដៃគូនេះ ក្នុងការផ្តល់អោយអតិថិជនធនាគារ នូវផលិតផលធានារ៉ាប់រងពីដៃគូរបស់យើង។

2020
2020-09-22
ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ធនាគារ ឈីហ្វ មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ សូមជូនដំណឹងថា ធនាគារយើងខ្ញុំ បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណ ជាផ្លូវការ សម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក សាខាព្រះនរោត្តម ពីធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា នៅក្នុងថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ក្រោមអាជ្ញាបណ្ណ លេខ៖ ធ ៤៣-១២/០២/០៦/០១ ហើយឥឡូវនេះ យើងត្រៀមរួចរាល់ ដើម្បីបម្រើសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏សម្បូរបែប រួមមានដូចជា៖ ឥណទាននិងបុរេប្រទាន ប្រាក់បញ្ញើ សេវាកម្មពាណិជ្ជកម្ម ការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស ការផ្ទេរប្រាក់ និង ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ។

2020-03-23
“មានទំនុកចិត្តជាមួយធនាគារឈីហ្វ” បទសម្ភាសជាមួយ លោកបណ្ឌិត សឿង ម៉ូរ៉ារិទ្ធ ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក

ប្រភព៖ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០


2019
2019-09-27
ទីតាំងថ្មីនៃសាខាច្បារអំពៅ
ធនាគារ ឈីហ្វ មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ សូមជូនដំណឹងថា ធនាគារយើងខ្ញុំ បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណ ជាផ្លូវការ ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ទៅកាន់ទីតាំងថ្មី និង ប្រតិបត្តិការធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក សាខាច្បារអំពៅ ពីធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា នៅក្នុងថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រោមអាជ្ញាបណ្ណ លេខ៖ ធ ៤៣/១២/១២/០២/០១ ហើយឥឡូវនេះ យើងត្រៀមរួចរាល់ ដើម្បីបម្រើសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏សម្បូរបែប រួមមានដូចជា៖ ឥណទាននិងបុរេប្រទាន ប្រាក់បញ្ញើ សេវាកម្មពាណិជ្ជកម្ម ការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស ការផ្ទេរប្រាក់ និង ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ។
2019-03-22
ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩
ធនាគារ ឈីហ្វ មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ សូមជូនដំណឹងថា ធនាគារយើងខ្ញុំ បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណ ជាផ្លូវការ សម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក សាខាផ្សារអូឡាំពិក ពីធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា នៅក្នុងថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រោមអាជ្ញាបណ្ណ លេខ៖ ធ ៤៣-១២/០៣/០៧/០១ ហើយឥឡូវនេះ យើងត្រៀមរួចរាល់ ដើម្បីបម្រើសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏សម្បូរបែប រួមមានដូចជា៖ ឥណទាននិងបុរេប្រទាន ប្រាក់បញ្ញើ សេវាកម្មពាណិជ្ជកម្ម ការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស ការផ្ទេរប្រាក់ និង ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ។
2017
2017-04-24
លទ្ធផលរបស់ ធនាគារឯកទេស ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ និង២០១៦
ដោយយោងលើ របាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥និង២០១៦ បានបង្ហាញថា ដំណើរការរបស់ធនាគារឯកទេស ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី នៅក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ បើទោះបីជាការប្រកួតប្រជែងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយ យើងនៅតែធ្វើបានយ៉ាងល្អប្រសើរសម្រាប់អាជីវកម្មមួយនេះ។ ធនាគារឯកទេស ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី គឺនៅតែឈរ ក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ លេខ២ សម្រាប់ រយៈពេល២ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា ក្នុងនាមជាអ្នកកាន់កាប់ចំនែកទីផ្សារក្នុងចំនោមធនាគារឯកទេសទាំងអស់ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ខណៈដែល ធនាគារអភិវឌ្ឍន ជនបទ (ជាធនាគារឯកទេស ដែលជាកម្មសិទ្ធរបស់រដ្ឋ) គឺនៅតែស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ១ ប៉ុន្តែចំណែកទីផ្សាររបស់ធនាគារ បានធ្លាក់ចុះពី២.១% នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ រហូតដល់ ១.៨% នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ (យោងតាមរបាយការប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥ និង ២០១៦)។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ចំនែកទីផ្សាររបស់យើង បានកើនឡើង ពី១.៤% នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ទៅដល់ ១.៥% នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦ (យោងតាមរបាយការប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥ និង ២០១៦)។ ធនាគារឯកទេស ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានធ្វើការជាមួយអតិថិជនដែល មាន ចរិកលក្ខណៈល្អ មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ មានសុច្ចរិកភាពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ហើយធនាគារ មិនផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អតិថិជន ណាដែលមិនមានភាពស្មោះត្រង់ ទោះបីជាអតិថិជនទាំងនោះមាននូវទ្រព្យបញ្ចាំល្អយ៉ាងណាក៏ដោយ ឬ សំណើរឥណទានសមរម្យយ៉ាងណាក៏ដោយ។ ជាមួយគ្នានេះផងដែរ ធនាគារឯកទេស ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ធានាថា គោលបំណង នៃការស្នើរសុំឥណទាន លក្ខខណ្ឌ និងប្រភពនៃការសងត្រលប់ គឺ ច្បាស់លាស់ និងដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដ។ ជាលទ្ធផល ធនាគារយើងមិនមាននូវ ឥណទាន ដែលខូច រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ដោយសារតែ ការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នា របស់បុគ្គលិក និងអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ បានបង្ហាញពី ការលះបង់ និងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់បំផុត។ យើងមានមោទនភាពដែលមានក្រុមការងារ ប្រកបដោយការលះបង់ និងវិជ្ជាជីវខ្ពស់ ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នា។
2017-02-13
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ធនាគារឯកទេសឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី សូមជំរាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជន និងសាធារណៈជនទាំងអស់មេត្តាជា្របថា៖ ធនាគារយើងគឺជាធនាគារឯកជន មិនមែនជាធនាគាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេ។ ធនាគារឯកទេសឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ជាធនាគារបរទេសដែរមានការវិនិយោគពី ក្រុមហ៊ុនមេឈ្មោះ Chief Financial Group (Cambodia) Limited ដែរមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុង។ ក្នុងស្មារតីដែលធនាគារបង្កើតឡើងដោយប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីប្រជាជនកម្ពុជា ហើយយើងប្តេជ្ញាចូលរួមចំណែកដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស កម្ពុជា។ អាស្រ័យដូចបានជំរាបជូនខាងលើ សូមអតិថិជន និង សាធារណៈជនទាំងអស់ មេត្តាជា្របជាពត៌មាន ហើយយើងខ្ញុំរង់ចាំទទួលសា្វគមន៍ និងផ្តល់នូវសេវាកម្មដ៏ល្អជូនដល់លោកអ្នក។
2016
2016-07-18
លិខិតយល់ព្រមជាគោលការណ៍ដើម្បីក្លាយខ្លួនជាធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
ដោយសារការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវផែនអភិវឌ្ឍ នឹង យុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្ម របស់ ធនាគារឯកទេស ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី យើងពិតជាមានមោទនភាព ដោយផ្តល់ជូននូវដំណឹងដល់សាធារណៈជនអោយបានជ្រាបថា ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា បានអនុម័តឲ្យ ធនាគារ ឯកទេស ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ជាគោលការណ៍ដើម្បីប្រែក្លាយខ្លួនទៅជា ធនាគារ ពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ។ នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរីកចំរើនដ៏ល្អប្រសើរ និង ការពង្រីកទីផ្សារ យ៉ាង ឆាប់រហ័ស របស់ធនាគាររបស់យើង ដែលនាំមកនូវទំនុក ចិត្តពី សាធារណៈជន កាន់តែខ្លាំង និងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏ចំបងដើម្បីភាព ជោគជ័យរបស់ធនាគារយើងនៅក្នុងទីផ្សារផងដែរ។ ក្រោយពីបានបំពេញលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងលិខិតយល់ព្រមជាគោលការណ៍ នៅកំឡុងពេល ២ទៅ៣ខែខាងមុខនេះ យើងនឹងចាប់ផ្តើមដាក់ឲ្យប្រើបា្រស់នូវ សេវាកម្ម និង ផលិតផលដ៏ប្រណិតរបស់ ធនាគារ ពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ។
2016-03-15
ទីស្នាក់ការកណ្តាល ធនាគារឯកទេស ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី នឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងថ្មី។
ដើម្បីជម្រុញអោយមានទំនុកចិត្តថែមទៀតចំពោះសាធារណៈជន និងអតិថិជន ធនាគារឯកទេស ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណៈជន និងអតិថិជនទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា ធនាគារឯកទេស ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី យើងខ្ញុំ នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទីស្នាក់ការកណ្តាលដែលមានទីតាំង នៅក្នុងវិមានកាណាឌីយ៉ា មកទីតាំងផ្ទាល់ខ្លួនដែរស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បឹងកក់ ផ្លូវ R១១ កែងនឹងផ្លូវ ៧០ ភូមិ១ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅចុងឆ្នាំ២០១៦ខាងមុខនេះ។
2015
2015-04-21
សាខាទីពីររបស់ធនាគារយើង “ធនាគារឯក ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី សាខាច្បារអំពៅ
យើងសូមធ្វើការប្រកាសទៅដល់អតិថិជនទាំងអស់ថាសាខាទីពីររបស់ធនាគារយើង “ធនាគារឯក ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី សាខាច្បារអំពៅ បានចុះបញ្ចី ដែរមានទីតាំងស្ថិតនៅ វិមានកែវចរណៃ ដីឡូលេខ ១០៥បេ ផ្លូវជាតិលេខ០១ ភូមិតាង៉ូវ សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា” ត្រៀមបំរើដល់អតិជនទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ នេះតទៅ
2014
2014-03-03
បានទទួល នូវអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារឯកទេស ពីធនាគារ ជាតិនៃកម្ពុជា
ធនាគារឯកទេស ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានទទួល នូវអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារឯកទេស ពីធនាគារ ជាតិនៃកម្ពុជា (ធ.ជ.ក) នៅក្នុងថ្ងៃទី ០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ និង បានបើកសម្ភោធជាផ្លូវការដើម្បីប្រតិបត្តិការធនាគារ របស់ខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ដែរអនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តអាជីវកម្មធនាគារឯកទេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ធនាគារឯកទេស ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី គឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន Chief Holding Group ដែរមានការិយាល័យកណ្តាលនៅក្នុង ទីក្រុងហុងកុង។ Chief Holding គឺជាក្រុមហ៊ុនដែរត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលហើយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដោយផ្តោតទៅលើ មូលបត្រ ធនាគារវិនិយោគ ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និង ការស្រាវជ្រាវ។ ដែលមានសាខាឈ្មួញកណ្តាលជាង ២០ នៅក្នុង ទីក្រុងហុងកុង និងការិយាល័យតំណាងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង សៀងហៃ និង ស៊េនចិន (Chenzhen), Chiefមានបណ្តាញមូលបត្រដ៏ទូលំទូលាយ និងធំជាងគេ នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង ជាមួយប្រវត្តិជាង៣៥ឆ្នាំ។ Chief Group គឺ ជាឈ្មួញកណ្តាលមូលបត្រផងដែរដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ ពេញលេញ ដែរចេញផ្សាយដោយ គណៈកម្មការមូលបត្រ និង ផ្សារហ៊ុន នៃទីក្រុងហុងកុង។ ធនាគារឯកទេស ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី គឺធនាគារឯកទេសដែលទើបតែបង្កើតថ្មី ក៏ប៉ុន្តែពោរពេញទៅដោយសក្កានុពលខ្ពស់ ដោយប្រើប្រាស់នូវគំរូអាជីវកម្មផ្តោតសំខាន់ទៅលើ បំពេញតម្រូវការអោយបានល្អប្រសើរដល់អតិថិជនទូទៅ។ សូមអរគុណចំពោះជោគជ័យនៃ ប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារឯក ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣, ដូចដែរតំរូវការសំរាប់កំណើនលើឧស្សាហកម្មធនាគារយើងបានសំរេចចិត្តពង្រីកនូវ បណ្តាញសាខារបស់យើងទៅដល់ទីតាំងដែលមាន សក្តានុពល ក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្តល់នូវ ភាពងាយស្រួល និងប្រសិទ្ធភាពបំផុតទៅដល់អតិថិជន របស់យើង ទន្ទឹមពេលដែរយើងបានកំពុងចាប់ផ្តើមនូវ ការប្តេជ្ញាចិត្ត ដើម្បីផ្តល់នូវគុណភាពសេវាដ៏ល្អបំផុត និង លើកដំបូងទៅដល់អតិថិជនរបស់យើង។