លេខទំនាក់ទំនង និង ពេលវេលាសំរាប់បំរើអតិថិជន


លេខទំនាក់ទំនងសំរាប់បំរើអតិថិជន
សេវាបំរើអតិថិជន 855-23-900878

ម៉ោងធ្វើការ
ពី ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ៖ ពីម៉ោង ៨:០០ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ៤:០០រសៀល

ផ្ញើសារមកយើងខ្មុំ

ប្រសិនបើអ្នកមាននូវសំនួរ ឬ សំណូមពរណាមួយ សូមអ្នកបំពេញនូវទំរង់ដូចខាងក្រោម៖
អ្នកគួរបំពេញអត្ថបទខាងក្រោមដែលមានសញ្ញាផ្កាយ (*) ៖

លេខគណនី (ប្រសិនបើមាន)
ចំណងជើង*
លោក      អ្នកនាង/កញ្ញា      លោកស្រី      អ្នកស្រី
នាមត្រកូល*
នាមខ្លួន (ឈ្មោះ)*
លេខទំនាក់ទំនង
អ៊ីម៉ែល*
សាររបស់អ្នក*