សារស្វាគមន៍ពីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារ

"ការគ្រប់គ្រងធនាគារពាណិជ្ជមួយ មិនមែនជាការងាយស្រួលឡើយ។ បញ្ហាប្រឈមនៅតែមាន បើទោះបីជា របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំបង្ហាញអំពីការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយ។ ២០១៨ គឺជាឆ្នាំដ៏លំបាកមួយសម្រាប់ …"

បណ្ឌិត សឿង ម៉ូរ៉ារិទ្ធ, ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
បណ្ឌិត សឿង ម៉ូរ៉ារិទ្ធ,
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
សេវាបំរើអតិថិជន ៖ ៨៥៥-២៣-៩០០៨៧៨ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ៖ ពីម៉ោង ៨:០០ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ៤:០០រសៀល