សារស្វាគមន៍ពីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារ

"ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើការបំពេញចិត្តអតិថិជន ភាពច្នៃប្រឌិត និងភាពខ្លាំង បានធានាថាធនាគារឯកទេស ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានអនុវត្តយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងឆ្នាំ២០១៧។ ធនាគារឯកទេស ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី …"

បណ្ឌិត សឿង ម៉ូរ៉ារិទ្ធ, ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
បណ្ឌិត សឿង ម៉ូរ៉ារិទ្ធ,
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
សេវាបំរើអតិថិជន ៖ ៨៥៥-២៣-៩០០៨៧៨ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ៖ ពីម៉ោង ៨:០០ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ៤:០០រសៀល